نگهداری چوب فضای خارجی

سطوح جلا یافته و / یا رنگ آمیزی شده به‌طور کامل سنباده زنی و تمیزکاری شوند.
سطوح بایست عاری از گردو غبار و هرگونه پسماندهای دیگری باشد.
چوب نرم بازسازی نشده به‌منظور محافظت در برابر حشرات و تجزیه و افزایش عمر اقتصادی آن بایست با تیمبر کیر آکوا ترمیم گردد. زمان خشک شدن برای این فرآورده یک روز است
هیکسون دکور بایست با قلم مو استفاده شود.

نگهداری کف‌های فضای خارجی

سطوح جلا یافته و / یا رنگ آمیزی شده به‌طور کامل سنباده زنی و تمیزکاری شوند.

پاک‌کننده کف همل برای تمیزکاری سطوح رنگ آمیزی و / یا جلا نخورده استفاده می‌شود. زمان خشک شدن برای این فرآورده یک روز است.

چوب نرم بازسازی نشده به‌منظور محافظت در برابر حشرات و تجزیه و افزایش عمر اقتصادی آن بایست با تیمبر کیر آکوا ترمیم گردد. زمان خشک شدن برای این فرآورده یک روز است.

برای محافظت مؤثر بلندمدت و رنگ آمیزی از روغن کف پایه روغنی همل یا رنگ کف پایه آبی همل استفاده کنید، برای نوسازی فصلی و نگهداری از روغن ساج همل استفاده نمایید.

نگهداری عناصر چوبی تزئینات داخلی

سطوح چوبی رنگ آمیزی شده یا جلا یافته برای پاک نمودن کامل هرگونه رنگ یا جلای باقی مانده سنباده زنی شوند.

رنگ فضای داخلی و روغن جلای فضای داخلی همل را به کار ببرید.

نگهداری مبلمان باغ

سطوح چوبی رنگ آمیزی شده یا جلا یافته برای پاک نمودن کامل هرگونه رنگ یا جلای باقی مانده سنباده زنی می‌شوند.

پاک‌کننده کف همل برای تمیزکاری سطوح رنگ آمیزی و/یا جلا نخورده استفاده می‌شود. زمان خشک شدن برای این فرآورده یک روز است. چوب نرم بازسازی نشده به‌منظور محافظت در برابر حشرات و تجزیه و افزایش عمر اقتصادی آن بایست با تیمبر کیر آکوا ترمیم گردد. زمان خشک شدن برای این فرآورده یک روز است.

برای محافظت مؤثر بلند مدت و رنگ آمیزی از روغن کف پایه روغنی همل یا رنگ کف پایه آبی همل یا هیکسون دکور استفاده کنید، برای نوسازی فصلی و نگهداری از روغن ساج همل استفاده نمایید.

نگهداری پارکت

سطوح پارکت جلا یافته به‌طور کامل خراشیده شده‌اند.

از نظر کاربرد، روغن جلاهای پارکت HEMEL HOME یا HEMEL HEAVY TRAFFIC برای تکمیل تعمیر و نگهداری به کار می‌روند.

نگهداری سطوح پارکتی که قبلاً با محصولات پایه آبی همل جلا خورده‌اند. ابتدا با سنباده زنی و سپس اعمال یک یا دولایه روغن جلا ممکن است.

نگهداری درب‌های پانلی

قبل از رنگ آمیزی بایست یک مرحله سنباده زنی نرم انجام شود.

دولایه رنگ درب پانلی همل با قلم مو یا غلتک زده شود.